Esas Sözleşme

KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş
Madde 1

Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak bir yatırım ortaklığı anonim şirketi kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/06/2011 tarih ve SPK 626 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Kurucuların adı, soyadı, adres ve uyrukları şöyledir:

1- HEDEF MENKUL DEĞERLER A.Ş. T.C. Süleyman Seba Cad. No:9 34357 Beşiktaş İSTANBUL
2- Erol GÖKER T.C. Tonozlu Sok.No: 25/3 Şaşkınbakkal, Kadıköy  İSTANBUL
3- Engin GÜR T.C. Çamlık Cad. No:74 Kavacık Beykoz-İSTANBUL
4- Oskay Emre KOCAGÖZ  T.C.İnci3 .Kat:8 Daire :35 Ataşehir- İSTANBUL
5- Hakan DEMİRBİLEK T.C. Poligon Mah.Boğaziçi Sitesi.C-2 Blok.D:8 İstinye-İSTANBUL
6- Ataer EKENER T.C.Bestekar Selahattin Pınar Sok.Mızrak Apt.No:23/8 Üsküdar-İSTANBUL

Şirketin Ünvanı
Madde 2

Şirketin ünvanı “Kapital Yatırım Holding Anonim Şirketi” olup, ana sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

Şirketin Merkezi
Madde 3

Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi; Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73/23  Okmeydanı – Şişli – İstanbul’dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirketin Süresi
Madde 4

Şirket’in süresi işbu ana sözleşmenin Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

Şirketin Amacı  Ve Faaliyet Konusu
Madde 5

Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

1. Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir.

2. Aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisseleri vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunları başka hisselerle değiştirilebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

6. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

7. Şirket ve Şirket’e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

8. Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

9. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

10. Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla  Şirket, sermaye yapısının icabı gereği sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir.

Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme veya belli şartlarda satın  alma garantileri verebilir.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla Şirket, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir, velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

11. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

12. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek bu şirketlerin yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ve bu şirketler ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

13. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir, gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alameti farika ve ticaret ünvanlarını iktisap edebilir,   Her türlü know-how anlaşmaları yapabilir,

14. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

15. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dâhil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir.

16. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde, şirketlerin aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

17. Şirket, taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alış veriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

19. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla, Şirket, Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

20. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir, ayni ve nakdi bağışta bulunabilir.

21. Şirket’in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

22. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

23. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

24. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

25. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir.

26.  Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. Yukarıda sayılı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirakli Tahvil) Finansman Bonosu ve Borç Senedi İhracı
Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracına karar vermeye ve ihracın tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dâhilinde tespite Genel Kurul yetkilidir. Ancak Genel Kurul, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

Sermaye ve Pay Senetleri
Madde 7

Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 06/04/2005 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/06/2011 tarih ve SPK 626 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 21.250.000 (Yirmibirmilyonikiyüzellibin) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde  21.250.000 (Yirmibirmilyonikiyüzellibin) adet paya bölünmüştür.

Şirket’in çıkarılmış ve muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş sermayesi 4.250.000 (Dörtmilyonikiyüzelli bin) TL olup, her biri 1 (bir) TL değerde 4.250.000 (Dörtmilyonikiyüzelli)  adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 42.500 (Kırkikibinbeşyüz) TL’lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 4.207.500 (Dörtmilyonikiyüzyedibeşyüz) TL’lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 – 2022 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Ana Sözleşme’nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, 2018 – 2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakati olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yönetim Kurulu
Madde 8

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin üç’ü TTK’nın 360.maddesi uyarınca (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Ancak Yönetim Kurulu’na seçilecek üyelerin en az ikisinin Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu’nun Süresi
Madde 9

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece, seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 10

Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar üye mevcudunun çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü durumlarda gerekli komiteleri kurar ve komitelerin görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacağını belirler.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması ile komitelerin görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Ayrıca TTK’nın 378’inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Şirketin Temsili
Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi ve kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi çerçevesinde, şirketin temsiline ilişkin yetkilerini yönetim kurulu üyeleri arasında seçeceği bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak seçilen üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Birden fazla murahhas üye seçilmişse temsil yetkisi murahhasların çoğunluğunun alacağı kararla icra edilir. Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Müdürlerin hizmet süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

Yönetimin Devri
Madde 12

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim esaslarını belirleyerek yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Denetçi
Madde 13

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu’nun 400. maddesinde belirtilen nitelikleri haiz kişiler arasından bir denetçi seçer. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Denetçiye verilecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetim görevini yerine getirir.

Genel Kurul
Madde 14

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanır.

Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları
Madde 15

Genel kurullar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin veya bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de mevcut değilse Genel Kurul, toplantı başkanını seçer.

Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.

Toplantılarda Temsilci Bulunması
Madde 16

Şirketin olağan ve olağan üstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının diğer ilgililer ile birlikte Bakanlık Temsilcisince de imzalanması şarttır.

Oy Hakkı
Madde 17

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin sahip olduğu payların toplam adedi kadar oy hakkı vardır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir.

Genel kurul toplantılarında oy hakkının kullanımında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulması zorunludur.

Vekaleten oy kullanımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

İlan
Madde 18

Genel kurulun toplantıya davet edilmesine ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

Belgeler
Madde 19

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kuruluna mevzuatına göre kamuya duyurulur.

Hesap Dönemi
Madde 20

Şirket’in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Kar Dağıtımı
Madde 21

Şirket’in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) TTK’nın 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden pay sahiplerine, Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. Birinci kar payının nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10’nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, en fazla %10’nu da şirket müdür, memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılabilir.

İkinci Kar Payı:

d) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabilir veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere   dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Fesih ve Tasfiye
Madde 22

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur, Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda A grubu hissedarların ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul’ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Şirket borçları ödendikten sonra geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK’nın bu konudaki hükümlerine tabidir.

Kanuni Hükümler
Madde 23

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve konuyla ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım
Madde 24

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 25

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.