Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi düzenlemeleri ve ilgili diğer düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası izlemesi öngörülmektedir.

Şirket’in net dağıtılabilir dönem kârının oluşması durumunda, ilke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları, finansal imkânlar, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek asgari orandan az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtımı yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte Şirketimiz tarafından düzenli ve devamlı olarak her mali yıl itibariyle belli oranda kar payı dağıtılmasına yönelik bir uygulama öngörülmemekte olup ilgili yıllar için kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususunda nihai karar Şirket genel kurulu tarafından verilecektir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtım tarihine Genel Kurul’da karar verilir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kâr Payı Avansı’nın dağıtılıp dağıtılmaması ve bununla ilgili esaslar, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre belirlenir. Bu husustaki uygulama yetkisi, Genel Kurul’un yetkili kılması halinde Yönetim Kurulu’na aittir.

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve Şirket’in internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.